ข้อมูลทั่วไป
   ศูนย์เด็กเล็ก
   ประวัติ อบต.
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
   สำนักปลัด
   ส่วนการคลัง
   ส่วนโยธา
   ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
      การดำเนินงานของอบต.
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558
   วารสารปี 57
   ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการปีงบประมาณ 58
   ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2557
   รายงาน รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2557
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 2558
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2557
   วารสาร อบต.ปี 2556
   การมาเยือนของนาย ธง แจ่มศรี บ้านดง ต.ป่ามะคาบ จ.พิจิตร
   กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่ามะคาบ
   ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านดง ตำบลป่ามะคาบ
   ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่ามะคาบ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2553
   รายงานรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2553
   ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2554
   ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2553
   วารสาร อบต. ปี 2551
   แผนพัฒนาสามปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
   คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ (4)
   คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ (3)
   คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ (2)
   คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ (1)
   ส่วนสำนักงานปลัด
   ส่วนการคลัง
   ส่วนโยธา
   ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ส่วนสวัสดิการสังคม
   ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
   ประวัติการจัดตั้ง ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ไกล่เกลี่ยประนีประนอมและระงับข้อพิพาท
   สถิติการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ไกล่เกลี่ยประนีประนอมและระงับข้อพิพาท
   กิจกรรมงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับตำบล
   บทความน่าสนใจ
   คำพิพากษาฏีกาน่ารู้
   แบบฟอร์ม คำร้องขอปรึกษากฎหมาย
   พระราชบัญญัติ
   กฎระเบียบกระทรวง
   การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
   การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
   พื้นที่ประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ บ้านดง ในตำบลป่ามะคาบ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ศูนย์เด็กเล็ก ] 
      

 

     

                

 

 

              

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ

ความเป็นมา

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2518 โดยสภาตำบลป่ามะคาบร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ใช้ศูนย์พัฒนาตำบลเป็นสถานที่ดำเนินการ เด็กเล็กที่มารับบริการเลี้ยงดูมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

         ในปี พ.ศ. 2537  ทางราชการเห็นว่าสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคับแคบไม่เพียงพอ กับจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น  จึงได้พิจารณาเสนอของบประมาณดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเ ด็กเล็กหลังใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดป่ามะคาบ

         ต่อมาปี พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบได้รับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการ ศึกษาปฐมวัย ดูแลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งในขณะนั้นมีเด็กจำนวน 60 คน อาคารสถานที่คับแคบ จึงได้อนุมัติงบประมาณจัดสร้างอาคารหลังใหม่ภายในบริเวณที่ทำกา รองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ และย้ายเด็กเล็กเข้ามาอยู่ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 เป็นต้นมา

ข้อมูลเด็กเล็ก  

        มีนักเรียนทั้งหมด  127  คน  ชาย  71  คน  หญิง   56   คน    

การจัดการเรียนการสอน

              แบ่งเป็น   ระดับชั้น

                - ระดับปฐมวัย         อายุ   2   ขวบครึ่ง

                - ระดับอนุบาล      อายุ   3   ขวบ

                - ระดับอนุบาล  2     อายุ   4   ขวบ

                - ระดับอนุบาล  3     อายุ   5   ขวบ

          การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อการเรียนการสอน เช่น

-   จัดทำห้องศูนย์สื่อเสริมประสบการณ์ โดยจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้แบ่งเป็นศูนย์บ้าน ศูนย์ปั้น ศูนย์หนังสือ ศูนย์ไม้บล็อก ศูนย์น้ำทราย ศูนย์ดนตรี ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์สีน้ำสีเทียน  และศูนย์มอนเตสเซอรี่  

-  โครงการยืมสื่อสอนลูก โดยให้ผู้ปกครองสามารถยืมสื่อการเรียนการสอนไปฝึกพัฒนาการที่บ้าน  ซึ่งเป้าหมายเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒ นาการให้เด็ก

-    จัดหาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้ อมัดเล็ก มัดใหญ่ ผ่านเครื่องเล่นที่ทันสมัยทำจากวัสดุไฟเบอร์เพื่อป้องกันอันตรายที่ จะเกิดกับเด็ก และนวมกันศีรษะกระแทกขณะเล่นเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุแก่เด็ก

บุคลากร

      มีหัวหน้าศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 คน ครูดูแลเด็กจำนวน 5 คน พนักงานจ้างภารกิจผู้ดูแลเด็ก 3 คน และแม่บ้าน 2 คน  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมในหลักส ูตรต่าง ๆ เช่น  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำมาปฏิบัติอย่ างชัดเจน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

               -  ผ่านมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 -   ผ่านการรับรองศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับมาตรฐานขั้นพื้นฐาน

 - ได้รับป้ายทองรับรองผลงานกิจกรรม 5  มุ่งสู่มาตรฐานป้ายทองเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นแห่งแรกของประเทศ

 -  ได้รับรางวัลผู้ดูแลเด็กเล็กดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2550  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบสามารถเป็นต้น แบบให้กับผู้ที่เข้าศึกษาดูงานในการจัดการศึกษา แผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เอกสาร การจัดชั้นเรียน การทำกิจกรรม 5  โดยมีผู้แจ้งความประสงค์ขอเข้าศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก เช่น เทศบาลตำบลท่าฬ่อ  จังหวัดพิจิตร  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์   จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 22-กค.-09at 09:27
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์/แฟกซ์ : 056-671-371