ข้อมูลทั่วไป
   ศูนย์เด็กเล็ก
   ประวัติ อบต.
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
   สำนักปลัด
   ส่วนการคลัง
   ส่วนโยธา
   ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
      การดำเนินงานของอบต.
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558
   วารสารปี 57
   ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการปีงบประมาณ 58
   ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2557
   รายงาน รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2557
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 2558
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2557
   วารสาร อบต.ปี 2556
   การมาเยือนของนาย ธง แจ่มศรี บ้านดง ต.ป่ามะคาบ จ.พิจิตร
   กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่ามะคาบ
   ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านดง ตำบลป่ามะคาบ
   ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่ามะคาบ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2553
   รายงานรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2553
   ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2554
   ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2553
   วารสาร อบต. ปี 2551
   แผนพัฒนาสามปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
   คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ (4)
   คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ (3)
   คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ (2)
   คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ (1)
   ส่วนสำนักงานปลัด
   ส่วนการคลัง
   ส่วนโยธา
   ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ส่วนสวัสดิการสังคม
   ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
   ประวัติการจัดตั้ง ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ไกล่เกลี่ยประนีประนอมและระงับข้อพิพาท
   สถิติการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ไกล่เกลี่ยประนีประนอมและระงับข้อพิพาท
   กิจกรรมงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับตำบล
   บทความน่าสนใจ
   คำพิพากษาฏีกาน่ารู้
   แบบฟอร์ม คำร้องขอปรึกษากฎหมาย
   พระราชบัญญัติ
   กฎระเบียบกระทรวง
   การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
   การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
   พื้นที่ประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ บ้านดง ในตำบลป่ามะคาบ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ประวัติ อบต. ] 
      

                                                          

  ประวัติความเป็นมา

       ความเป็นมาของชื่อตำบล "ป่ามะคาบ"

     ตำบลป่ามะคาบเดิมชื่อ "ตำบลป่ามะค่า" ซึ่งมีประวัติว่าในอดีตประชาชนชาวป่ามะค่าป่วยด้วยโรคอหิวาตกโร ค ซึ่งมีการระบาดอย่างรุนแรงทำให้ผู้คนล้มตายกันจำนวนมาก ผู้นำหมู่บ้านได้ร่วมปรึกษาหารือกันและมีความเชื่อกันว่า "ค่า" เป็นคำพ้องเสียงกับคำว่า "ฆ่า" ซึ่งมีความหมายที่ไม่เป็นมงคล จึงสรุปกันว่า ควรจะมีการเพิ่มเติมและลดอักขระ จึงกลายเป็นชื่อ "ป่ามะคาบ" จนถึงปัจจุบัน
      ในอดีตป่ามะคาบ ได้เกิดโรคอหิวาตกโรคระบาด มีประชากร ล้มตายกันเป็นจำนวนมากและการเผาศพในสมัยก่อนนั้นไม่สามารถรองรั บกับจำนวนผู้เสียชีวิต ประชาชนจึงใช้วิธีการขุดหลุมฝังศพก ันเป็นส่วนใหญ่ และการขุดหลุมฝังศพในสมัยนั้นไม่ลึกเพียงพอเพราะใช้แรงงานคนในค รอบครัว ประกอบกับสุนัขจำนวนหนึ่งได้ไปขุดคุ้ยซากศพออกมาค าบเกลื่อนเต็มถนน ผู้ที่ผ่านไปมาจึงเรียกตำบลนั้นว่าตำบล "ป่าหมาคาบ"  และพูดเพี้ยนกันมาจนเป็นตำบล "ป่ามะคาบ" จนถึงปัจจุบัน 

       ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ

         องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 ซึงประกาศลงราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9ง ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2539 โดยใช้อาคารศูนย์เด็กเล็กประจำตำบลในหมู่ที่ 3 ตำบลป่ามะคาบ เป็นอาคารที่ทำการ ต่อมาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมรวมกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2548 ดำเนินการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารที่ทำการ ณ บริเวณริมถนนสายป่ามะคาบ-ท่าฬ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะคาบ เป็นอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบจนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้     

          1. นายเฉลิม  แพพ่วง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล   30 มีนาคม 2539 - 

          2. นายเฉลิม  แพพ่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   

          3. นายเฉลิม  แพพ่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    24 สิง หาคม 2551 - ปัจจุบัน

         องค์กา รบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ เป็นหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบริการสาธารณะ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจ ดังนี้

          1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2550

          2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2551

          3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2552

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์/แฟกซ์ : 056-671-371